MAKALELER

ISO BELGESİNİN ÖNEMİ

ISO'nun tanımı :

 

ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

 

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

 

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

 

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.SO 9000

 

          Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

          Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,

          Etkin bir yönetimi,

          Maliyetin azalmasını,

          Çalışanların tatminini,

          Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

          Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

          İadelerin azalmasını,

          Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

          Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

             

ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. ISO9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin  bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.

 

Ülkemizde 720 belgeli şirkete uygulanan araştırma sonuçları, ISO 9001’in yararlarını şu şekilde ortaya koymaktadırlar:

 

          kuruluşun imajının güçlenmesi,

          müşteri memnuniyeti,

          müşteri artışı,

          rekabet gücünün artması,

          daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar.İç yararlar:

          yönetimin etkinliği,

          olumlu kültürel değişim,

          kalite bilincinin oluşması,

          daha iyi bir dokümantasyon,

          sistematikleşmek,

          standardizasyon ve tutarlılık,

          etkinlik ve üretkenlik artışı,

          maliyetlerin azaltılmasını sağlar,ISO 9000:2008'in Yararları

          Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması

          İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

          Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması

          İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

          Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

          Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması

          Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması

          Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

          İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

          İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması

          Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

          Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

          Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

 

ISO9000 STANDARTLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

 

          1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)

          1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde)

          1979’da BS 5750(İngiltere’de)

          1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)

          1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından)

          1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayımlandı

          1991’de TS-EN-ISO 9000

          1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)

          1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.

          2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.

          2009’da ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.

 

Standart ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.

standart ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

 

standart son olarak 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirmeye esas teşkil eden sadece ISO 9001:2008 standardı mevcuttur. ISO 9002, ISO 9003 artık güncelliğini yitirmiş standartlardır. Ancak ana standart olanISO 9001:2008'i destekleyen ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 gibi kılavuz standartlar da ISO tarafından yayınlanmıştır. Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001standardını uygulumakta ve bu belgeyi almaktadırlar. Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanmaktadır. Standardın bu versiyonu, önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileşme ve verimliliğin arttırılmasını hedefleyen proses veya süreç tabanlı, müşteri odaklılığı daha ön planda tutan bir yönetim modeli sunmaktadır

 

Türk Standartlar Enstitüsü

 

Türk  Standartları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen “standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek “görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite konusuna da eğilmiş ve bu alanda yürüttüğü çalışmalar son yıllarda özel bir önem ve yoğunluk kazanmıştır. Avrupa Kalite Örgütü (EOQ ) üyesi olarak kalite alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından izlemektedir. Türk standartlar Enstitüsü Milletlerarası Elektroteknik Komisyonu(IEC), Avrupa Topluluğu standart Kuruluşları(CEN ve CENELEC) üyesidir.

 

Kalite Sistem Belgelendirme faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK ve Hollanda Akreditasyon Kurumu RvA tarafından akredite edilmiş olup,ülkemizin çağdaş kalite anlayışı açısından geri kalmaması için imkanlar ölçüsünde her türlü çaba gösterilmektedir.

 

Günümüz  ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında Türk Standartları Enstitüsü TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim ve TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetimi Belgelendirme hizmetlerine ilaveten “İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS- TS 18001)-ile Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP- TS 13001) Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme ve eğitim hizmetlerini de yürütmektedir.

 

 

 

 

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve hizmetlerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

© Her Hakkı Saklıdır. INC Girişim Danışmanlık Ltd Şti.