MAKALELER

KOBİ' LER İÇİN BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ

 BELGELENDİRME NEDİR,NASIL OLMALIDIR?

Belgelendirme; müşterilerinize, rakiplerinize, tedarikçilerinize, çalışanlarınıza ve hissedarlarınıza yani tüm paydaşlarınıza standartlara uygun ve en iyi şekilde faaliyet gösterdiğinizi gösterir. Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette, pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır. Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır

Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin sağlanması ve sürdürülmesi işlemi de faaliyetlerinizi sürekli geliştirmenizi ve daha iyi duruma getirmenizi sağlamaya yardımcı olur.Çalışma yöntemlerini, uzmanlığını, verimlilik ve performansını sürekli geliştirmek,hizmetlerinde farklılaşmak ve rekabet edebilirliğini artırmak için yeniliklerden yararlanılmalıdır.

İŞLETMELERİN BELGELENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ

Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin ;

 •  Daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun,
 •  Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun,
 •  Etkin olarak uygulandığının,
 • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlanmasının,

bağımsız bir göstergesidir. Böylece yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer yaratmaktadır. Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.

KALİTE BELGELERİ NELERDİR?

Şirketlerin  İletişİmi ve Pazarlaması alanında yürüttüğü çalışmaları için ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi) ve ISO 14001(Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 27001 Bilgi  Güvenliği  Yönetim  Sistemi  sertifikaları bulunan  hizmet veren firmalarn kaliteye, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine, bilgi güvenliğine ve  ISO 10002 ile müşteri memnuniyetine duyarlılığı uluslararası alanlarda da  önemini artırmıştır.Bu belgelerden bahsedecek olursak;

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. ISO 9001 Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir.                                           Firmanın organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satınalmadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler. 

TS EN ISO 9001 FAYDALARI
İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması

İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması

Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması

Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

 ISO 10002 KALİTE YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

 ISO 10002 standardı;gerçekleştirilen müşteri şartlarının müşteri tarafından algılanma derecesidir.

Müşterilerin elde tutulabilmesine,marka itibarının artırılabilmesine ve müşteri şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesine klavuzluk eden ISO 10002 belgesinin alınması,müşteri memnuniyetine önem veren şirketlerin müşteri hizmetleri kalitesinin uluslar arası standartlar düzeyinde olduğunu denetim sonuçlarıyla belgelendirilmesi olarakta görülmektedir..

Müşterileri ile farklılık yaratmak isteyen, müşterilerinin görüş ve düşüncelerine önem veren ve müşteriden aldığı geri bildirimleri mümkün olduğunca sürekli gelişme amacıyla kullanan kuruluşlar için bu özelliklerini gösterebilmek ve ispatlamak amacıyla  geliştirilen ISO 10002, hizmet sektöründe giderek yaygınlaşan ve şirketlere büyük katma değer katan bir standart olarak dikkat çekmektedir. Bir şirketin ISO 10002 belgesine sahip olabilmesi için üst düzey hizmet standartlarına sahip olması gerekmektedir. Bu standartlara göre şirketler Müşterileri beklenti ve taleplerinin ne olduğunu anlamalı ve bu bilgileri müşterilerden eksiksiz ve doğru bir şekilde almayı sağlayacak etkin bir yöntem belirlemiş ve uyguluyor olmalılar. Yine bu şirketlerin müşterilerinin istek ve taleplerini müşterilerin beklediği kalite ve düzeyde karşılamalarını sağlayacak bir altyapıyı kurmuş olmaları da gerekmekte. Ayrıca müşterilerinin bakış açılarını izlemeli, ölçmeli ve değerlendirmeli, verilen hizmetlerin ve ürünlerin kalitesi açısından  memnuniyet derecelerini tespit etmek amacıyla etkin bir çift yönlü iletişim kurmalılar.

ISO 10002  FAYDALARI

-Müşterilerinizi Elinizde Tutmak :

Yönetim sistemini benimseyerek müşterilerinizin bağlılığını koruma yeteneğini artırırsınız.

-Marka İtibarı :

 Şikayet yönetimi sisteminizi uygulamak ve belgelemek; hissedarlarınıza,müşterilerinizi memnun etme konusunda gerçek bir kararlılık sergilediğinizi ve şikayetleri değerlendirmek,analiz etmek ve gözden geçirmek için halihazırda işlemlerinizin olduğunu gösterir.Ayrıca, firmanızı ve müşterilerinizi önemsediğinizi,yönetim sisteminizin rakiplerinizle kıyaslandığında daha üst seviyelerde uygulandığınıda ortaya koyar .

-İşlem Etkinliği :

Uygulama ve sertifikasyon; müşteri sorgularını ele alma konusunda tutarlı bir yaklaşım sağlayarak eğilimleri tanımlamanıza,şikayet nedenlerini ortadan kaldırmanıza ve kuruluşunuzun işlemlerini geliştirmenize olanak sağlar.

-Geliştirilmiş İç İletişim Ve İlişkiler :

Şikayetleri çözüme kavuşturmak için müşteri merkezli bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olurken,çalışanlarınızı da müşterilerle birlikte çalışma yeteneklerini geliştirme konusunda teşvik eder.

-Esneklik :

Bu standart  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile uyumludur ve kuruluşunuzun değerine değer katmanıza ve etkinliğini artırmanıza yardımcı olur.

-Sürekli Gelişim :

Şikayetleri değerlendirme işlemlerinizin, şikayetlerin çözüme kavuşturulmasının ve nerelerde iyileştirme yapılabileceğinin sürekli olarak gözden geçirilerek analiz edilmesi için zemin hazırlar.

TS 18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

 

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş sağlığı ve güvenliği diyebiliriz. Bu önlemleri bir sistematik ve standartlara Örneğin (OHSAS 18001 belgesi) dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denir.

 

NEDEN TS 18001 ?

•   Kâr­lı­lı­ğı ar­tır­mak,

•   İSG çalışmaları­nı diğer fa­ali­yet­le­re en­teg­re ede­rek kay­nak­la­rın ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak,

•   Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün sağ­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek,

•   Mo­ti­vas­yon ve ka­tı­lı­mı ar­tır­mak,

•   Ulu­sal ya­sa ve dün­ya stan­dard­la­rı­na  uyum sü­re­si­ni ve ma­li­ye­ti­ni azalt­mak,

•   Pay­daşla­rın is­tek ve bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­ya­rak re­ka­be­ti ar­tır­mak ve kuruluş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te olan İSG fa­ali­yet­le­ri­nin sis­te­ma­tik ola­rak ya­yı­lı­mı­nı sağ­la­mak için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması gibi amaçlara ulaşılması yolunda oynayacakları rol büyüktür. Ancak bunun sağlanabilmesi için çevre yönetim sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların daha da geliştirilmesine gerek vardır. Gelişmeye açık konuların başında ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ’nin küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kolaylıkla kullanımlarının sağlanması gelmektedir. Çünkü ekonomik güçleri sınırlı olan KOBI’lerin ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi oluşturabilmeleri ancak gerekli desteklerin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir

NEDEN TS EN ISO 14001 ?

Çev­re Yö­ne­tim Sis­te­mi tüm dün­ya­da ISO 14001 stan­dar­dı ile bi­lin­mek­te­dir ve ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi Stan­dar­dın­dan son­ra ulus­la­ra­ra­sı kuruluş­lar­da ta­nın­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı çok hız­lı olmuş­tur.

ÇYS’nin kuruluş­lar­da geliştirilme­si­nin ama­cı;

• Ulu­sal ve/ve­ya ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at­la­ra uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı

• Çev­re­sel per­for­man­sın ar­tı­rıl­ma­sı

• Mar­ket Stra­te­ji­le­ri:

 • Ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te avan­taj sağ­la­ma­sı 

 • Fir­ma iti­bar ve pa­zar pa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı

• Ma­li­yet kont­ro­lü­nün geliştirilme­siy­le mas­rafla­rın azal­tıl­ma­sı ve ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı

• Acil du­rum­la­ra (dep­rem,yan­gın, sel vb.) ve ka­za­la­ra kar­şı ha­zır­lık­lı bu­lu­na­rak me­su­li­yet­le so­nuç­la­nan ka­za vb. olay­la­rın azal­tıl­ma­sı

• Kir­li­li­ğin kay­nak­tan başla­ya­rak kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ve azal­tıl­ma­sı

• Gir­di mal­ze­me­le­ri ve ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­lan­ma­sı

• İzin ve yet­ki bel­ge­le­ri­nin alın­ma­sı­nın ko­lay­laştı­rıl­ma­sı

• ISO 14001 tüm dün­ya­ca bi­li­nen ve kul­la­nı­lan or­tak bir dil ol­du­ğun­dan glo­bal pa­zar­da ka­bul edi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Koruma bir takım fiziksel ve sistemsel önlemlerin yanında bireylerin bilgi güvenliğine ilişkin tehdit ve risklerden, kurum bilgi güvenlik politika ya da kurallarından haberdar olması, bu tehditlere nasıl karşı koyabileceği, olası riskleri mümkün olabilecek en düşük risk düzeyinde nasıl tutabileceği konusunda bilgilenmesiyle mümkün olabilir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

İç denetimlerinizin bağımsız bir şekilde sağlandığını gösterir ve kurumsal yönetişim ve iş devamlılığı gereksinimlerini karşılar. Kuruluşa yönelik faydaları;

 • Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunması,
 • Tehdit ve riskleri belirlenerek etkin bir risk yönetiminin sağlanması,
 • Kurumsal prestijin korunması,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • Bilgi kaynaklarına erişimin denetlenmesi,
 •  Personelin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin güvenlik konusunda farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve önemli güvenlik konularında bilgilendirilmesi,
 • Otomatik ve elle yönetilen sistemlerde, duyarlı bilgilerin uygun bir şekilde kullanıldığının garanti altına alınması amacıyla gerçekçi bir kontrol sistemi kurulması,
 • Bilgi varlıklarının bütünlüğünün ve doğruluğunun sağlanması,
 • Personelin, başkaları tarafından yapılabilecek olan suiistimal ve tacizlere karşı zan altında kalmasının engellenmesi,
 • Duyarlı bilgilerin uygun bir şekilde üçüncü taraflara ve denetçilere açık olmasının sağlanmasıdır.

Bu bilgiler ışığında kurumsallaşma yolunda ilerleyen firmalar;kaliteli hizmetleriyle kobilerimizin gelişiminde yanında olmayı hedefleyen ekip danışmanlık;güvenilir, müşteri odaklı bilgi üreten, uzun vadeli iş birliğine inanan, verdiği hizmetlerden en yüksek katma değeri müşterisine sunmayı amaç edinen bir şirket profilini taşımakta olup,hedeflerine ulaşmak için sürekli geliştirdiği hizmet kalitesi ve üretken çalışma ortamıyla her zaman çalışanlarının ve müşterilerinin güvencesi olarak ve çeşitli projeler uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve hizmetlerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

© Her Hakkı Saklıdır. INC Girişim Danışmanlık Ltd Şti.